img1dod.gif

   

    HYMN  BOGURODZICA - kliknij     POLSKA  HUSARIA  - najlepsza i najpiękniejsza kawaleria na świecie -

kliknij

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

.

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki

 Wiersze i pieśni

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

...

.

.

.,

.,

,.

.,

,.

,...

.

.

.,

.,

,.

.,

,....

..,

.,

,.

.,

,....

.

.

.,

.,

.,

.,

,.

.,

,.

,...

.

.

.,

.,

,..,

.,

,.

.,

,.

,...

.

.

.,

.,

,.

.

.,

.,

,.

.,

,.

,...

.

.

.,

.,

,.

.,

,....

.

.

.,

.,

,.

.,

,.

,...

.

.

.,

.,

,.

.,

,.

,..

.

.

.,

.,

,.

.,

,.

,.

,.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Deklaracja Ideowa

Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"

Pomorze 6 lipca 1941 r.   img-word.gif

I

Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" jest organizacją wojskową i dlatego nie służy interesom partii politycznej. Uznaje w pełni Polski Rząd na Obczyźnie oraz Wodza Naczelnego. Na terenie naszego działania zachowuje pełną samodzielność w sprawach wojskowych.

II

Głównym celem Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" jest wyzwolenie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego z niemieckiego brunatnego faszyzmu i sowieckiej czerwonej zarazy. Uświadomienie narodowe członków i szerokich mas przez wskazywanie drogi wiodącej do Wielkiej Sprawiedliwej Polski.

III

Niezłomnym dążeniem naszym, które popieramy oddaniem krwi i życia będzie taki kształt granicy na zachodzie uniemożliwiający Niemcom raz na zawsze agresję na Polskę. Odrodzona Polska będzie sięgać po linię Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem do Polski wyspy Rugii, powiatu Maklemburgii z miastem Rostokiem, a na wschodzie obejmować ziemie przyznane Polsce traktatem ryskim. Nie ma Polski bez Wilna, Krzemieńca, Lwowa, jak i nie ma Polski bez Gdańska, Wrocławia i Szczecina.

IV

Gorąco popieramy wysiłki tych wszystkich, którzy dążą do utworzenia Polski jako Państwa Słowiańskiego o terytorium ogarniającym obszar całych Prus Wschodnich, Gdańska, Pomorza Szczecińskiego, całego Śląska i obszarów po Nysę Łużycką, na wschodzie powiązanej ścisłymi więzami w ramach jednej państwowości z elementami ukraińskimi, litewskimi i białoruskimi, wspólnym bloku obejmującym Czechy i Słowację, uznające przewodnią rolę Polski w nowym naturalnym układzie politycznym.

V

Żołnierze - członkowie Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" zaraz po wypędzeniu wroga z Pomorza, Gdańska, Prus Wschodnich i Pomeranii oddadzą prawowitemu właścicielowi - Kościołowi wszystkie świątynie katolickie, które w czasie reformacji Lutra lub później zostały odebrane katolikom.

VI

Zwierzchnikiem Państwa Polskiego musi być jedynie dobry Polak i praktykujący katolik, posiadający rodzinę.

VII

Religia Katolicka, będąca większością Narodu Polskiego powinna być panująca. Inne wyznania otrzymują swobodę w rozwoju. Istnienie szkodliwych sekt powinno być wzbronione. Interes związków religijnych nie może stać ponad interesami Państwa i Narodu Polskiego.

VIII

Krzyż, znamię chrześcijaństwa, który od początku istnienia Państwa Polskiego zawsze zajmował czołowe miejsce na koronie Orła Polskiego Białego, a usunięty w ostatnich latach, musi wrócić na dawne miejsce.

IX

Rząd Polski po uwolnieniu naszej Ojczyzny od wrogów przystąpi do spełnienia ślubów złożonych Bogu przez Króla Jana w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę. Rząd Polski czynić będzie wszystko, by Najświętsza Maryja Panna obwołana podczas najazdu szwedzkiego na Nasz Kraj, Królową Korony Polskiej doznała szczególniejszej czci nie tylko ze strony poszczególnych ludzi, ale także w szkołach wszystkich stopni, w wojsku, sądownictwie, urzędach państwowych i życiu społecznym, żeby wyraźnie było widać, iż Ona naprawdę jest uznawana i czczona przez cały Katolicki Naród Ojczyzny Naszej jako Królowa Polski. Zaraz po wyzwoleniu Ojczyzny Rząd Polski przystąpi do ukończenia budowy w Warszawie świątyni Opatrzności Bożej jako wotum dziękczynne na Odzyskanie Wolności.

X

Członkami Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" nie mogą być osoby:

1) nadużywające alkoholu

2) utrzymujące zażyłe kontakty z Niemcami

3) osoby, które podpisały tzw. Niemiecką listę narodowościową (Volkslista)

XI

Po wojnie obcokrajowcy powinni na mocy umów z innymi Państwami wrócić do swoich krajów. Polakom z zagranicy umożliwić powrót do Polski.

XII

Prawa niemieckie uchwalone i stosowane przeciwko Polakom winny zachować w Polsce swą moc w stosunku do Niemców. Wszyscy Niemcy, którym udowodni się szkodliwą działalność przeciwko Polsce oraz jej Narodowi w okresie obecnej wojny, muszą być surowo ukarani i wysiedleni z Polski.

XIII

Żądamy by po wojnie ustanowiono specjalne trybunały i wezwano przed nie celem złożenia rachunku tych wszystkich obywateli, którzy w czasie obecnej wojny lub poprzednio zawinili przeciwko Ojczyźnie, względnie Narodowi Polskiemu.

XIV

Państwo Polskie natychmiast po wyzwoleniu kraju od wrogów należycie wynagrodzi, względnie zaopiekuje się inwalidami polskimi z obecnej i poprzednich wojen Polski, jak również wdowami i sierotami po poległych Żołnierzach Polskich.

XV

Państwo Polskie da możliwość pracy wszystkim obywatelom. Obowiązek płacenia podatków winien obejmować wszystkich obywateli pracujących, lub posiadających inne źródło dochodu. Dlatego każdy obywatel - pracownik musi zarabiać tyle, by mógł żyć dostatnio, płacić podatki. Państwo Polskie zapewni swoim obywatelom należytą opiekę lekarską, rentę na starość i inwalidztwo i to w takiej wysokości, by mogli wraz z rodzinami żyć na odpowiedniej stopie materialnej i kulturalnej. Popierać będziemy akcje nabywania obligacji przez pracowników i działek ogrodniczych.

 

XVI

Państwo Polskie popierać będzie prywatną własność jak i spółdzielczość, handel, rzemiosło, drobny i średni przemysł. Wielki przemysł powinien być bardziej narodowy. Kapitał zagraniczny ulokowany w przemyśle krajowym musi służyć bardziej interesom Państwa Polskiego.

XVII

Dla zwiększenia ilości Polaków Państwo Polskie:

1. Zachęcać będzie emigrację Polaków z zagranicy do powrotu.

2. Przez poprawę warunków życia wstrzyma emigrację Polaków, a popierać będzie emigrację innych narodowości z Polski.

3. Da możliwość powrotu do polskości szczepom słowiańskim: Mazurom, Łużyczanom, Połabianom.

4. Ułatwiać będzie zupełnie niezamożnym Polakom zawieranie małżeństw.

5. Pracownikom należy płacić specjalne dodatki na niepracujące żony i każde dziecko.

6. Gospodarzom, robotnikom, rzemieślnikom, kupcom, przemysłowcom i innym odpowiednio do ilości dzieci zróżnicować płacenie podatku.

7. Karać należy niedozwolone spędzenie płodu.

XVIII

Urzędnikami mogą być jedynie osoby uzdolnione i posiadające odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną. Ministrowie, posłowie (senatorowie) i wyżsi urzędnicy państwowi nie mogą być akcjonariuszami przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

XIX

Żądać będziemy przywrócenia sprawiedliwości we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie:

l. naprawienia krzywdy wyrządzonej olbrzymim masom przez niesprawiedliwą reformę i bardzo krzywdzące przewaloryzowanie wkładów bankowych, będących przeważnie ciężko zapracowanym dorobkiem całego życia niezamożnych osób

2. obdarzaniu gospodarstwami rolnymi czy innymi tych wszystkich, którzy jako ochotnicy walczyli w latach 1919 i 1920, a którym miarodajne władze polskie takie obietnice dały, niestety ich nie dotrzymały w pełni

3. usunięcia wszelkiej protekcji i dzielnicowości

4. dopuszczenia Pomorzan do wszelkich, aż do najwyższych urzędów w Polsce, a szczególnie na Pomorzu.

XX

Sądownictwo musi być niezależne, za wszelką zdradę i kolaborację z naszymi wrogami, szczególnie w czasie wojny i sprzeniewierzanie się Państwu Polskiemu należy karać śmiercią.

XXI

Szkolnictwo wszelkich szczebli musi być w ograniczonym stopniu niezależne od władzy administracyjnej i samorządowej. Budowa, utrzymanie i zaopatrzenie szkól winno przejąć Państwo. Wysoko zorganizowaną 7- klasową szkołę należy udostępnić wszystkim obywatelom Państwa Polskiego. Nauczycielstwo szkół powszechnych, które nie tylko uczy, ale i wychowuje najliczniejsze rzesze przyszłych obywateli Polski, winno kończyć szkoły wyższe. Celem podniesienia ogólnej oświaty zawodowej należy zorganizować obowiązkowe dokształcenie w szkołach wieczorowych także i dla wsi. Wybitnie zdolnej, lecz zupełnie niezamożnej młodzieży polskiej Państwo Polskie udostępni bezpłatnie studia średnie i wyższe. Z szczególną troską Państwo Polskie zajmie się tworzeniem szkół średnich i wyższych. Programy nauczania i wychowania należy ciągle udoskonalić również w kierunku patriotycznego wychowania. Ilość godzin religii należy zwiększyć, szczególnie w szkołach podstawowych i średnich. Idee Jagiellonów powinny znaleźć w nauczaniu szerokie zastosowanie. Dotychczasową lądową psychikę Narodu Polskiego należy "przerobić" na morską. Szkoła musi wychować nowy typ Polaka karnego, Polaka zdobywcę o silnej woli i mocnym nieugiętym charakterze. Polaka, który będzie się uważał równym z innymi narodami. Polaka, który swoją postawą i kulturą wyrobi Polsce szacunek i należyte miejsce w świecie.

XXII

Gdynia jako miasto wyjątkowe musi stać się morską stolicą Polski. W Gdyni będą utworzone wyższe szkoły: Morska, Handlowa, Handlu Zagranicznego, Politechnika i inne. W Gdyni należy rozbudować istniejące wojenne stocznie, handlową i rybacką flotę oraz stworzyć z tym związany przemysł. Źródłem bogactwa dla narodu i gwarancją dla niezależności gospodarczej kraju jest własna flota handlowa i rybacka. Dlatego Państwo Polskie swoim wysiłkiem całego narodu rozpocznie natychmiast budowę w polskich stoczniach z polskich surowców odpowiedniej floty handlowej i rybackiej. Państwo Polskie rozbuduje istniejące również na Wybrzeżu Zachodnim, względnie stworzy nowe, porty morskie i rzeczne, przeprowadzi regulację rzek, zbuduje nowe kanały i systemem rzecznym i kanałowym połączy Bałtyk z Morzem Czarnym, co dostarczy gospodarce narodowej olbrzymich dochodów i zwiększy znaczenie Polski w świecie.

XXIII

Na straży niepodległości i niezawisłości Państwa Polskiego musi stać silna Armia Narodowa, potężne lotnictwo i wielka flota wojenna. Wojsko Polskie musi szkolić i wychować naszych żołnierzy na prawdziwych patriotów, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna winny być najwyższym przesłaniem. W tym procesie wychowania patriotycznego Wojska Polskiego, musi być obchodzone święto zawsze w rocznicę "Cudu nad Wisłą" w dniu 15 sierpnia, kiedy cały Naród Ojczyzny zjednoczony w Bogu pokonał bolszewickiego najeźdźcę i uratował niepodległość Polski i Europy.

XXIV

Państwo Polskie zapewni, że podstawową formą organizacji polskiego rolnictwa będą Gospodarstwa Rodzinne. Gospodarstwa Rodzinne muszą być tak wielkie, ażeby Polska Rodzina, która "żywi i broni" mogła żyć na nich dostatnio. Gospodarstwa małe należy zwiększyć w ramach komasacji gruntów. Gospodarstwa rolnicze należy przyznawać w pierwszym rzędzie tym, którzy na nie zasłużyli, a w szczególności weteranom walk z nawałą bolszewicką w 1920 r. i to zawodowym rolnikom. Prywatnych, wzorcowych majątków ziemskich, będących ośrodkami wysokiej kultury rolnej i hodowlanej, nie należy parcelować. Parcelację można przeprowadzić tylko za zgodą właścicieli poprzez wykupienie gruntów. Państwo Polskie przeprowadzi reformę rolną na gruntach odebranych przestępcom hitlerowskim, których wysiedli się z Polski.

XXV

Społeczność na danym terenie będzie miała prawo tworzenia samorządów lokalnych. Wpływ administracji publicznej na te instytucje musi być ograniczony do właściwych rozmiarów. Obywatele Państwa Polskiego mają prawo zrzeszania się w różnych związkach zawodowych i przysługuje im prawo do przeprowadzania strajków.

XXVI

Poprzednio nabyte prawa do emerytury i renty zachowują swą moc dla wszystkich Polaków, którzy nie dopuścili się żadnego przestępstwa przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu.

XXVII

Rolnicy i robotnicy, stanowiący najliczniejszą warstwę Narodu Polskiego muszą w Państwie Polskim być zrównani w uprawnieniach z innymi grupami społecznymi.

XXVIII

Żądamy w imieniu sprawiedliwości, by tych wszystkich Polaków, którzy mimo zastosowania najsroższego terroru nie zmienili swej narodowości, tj. nie zapisali się na niemiecką listę narodowością i z tego powodu zostali wysiedleni lub zmuszeni do ciężkich robót, albo cierpieli w więzieniach, w ukryciu lub w inny sposób - wyróżniono lub wynagrodzono.

XXIX

Państwo Polskie należycie wynagrodzi lub zaopiekuje się:

1) tymi wszystkimi wdowami i sierotami, których mężowie albo ojcowie lub jedyni żywicieli zostali wymordowani lub w inny sposób pozbawieni życia przez wrogów, dlatego, że byli dobrymi Polakami i należeli do Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"

2) tymi członkami Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", którzy jako członkowie przez odniesione rany, względnie przez utratę zdrowia w czasie pobytu w obozach lub w ukryciu stracili zdolność do zarobkowania, żądamy aby naprawiono krzywdy wyrządzone przez wrogów tym wszystkim dlatego, że byli dobrymi Polakami:

a) pozbawieni wolności osobistej,

b) swojej własności,

c) pozbawieni możliwości zarobkowania na życie swoje lub rodziny,

d) wysiedleni,

e) zmuszeni do ciężkich robót nieodpowiednich do sił i zdrowia.

XXX

Państwo Polskie odpowiednio do zasług wynagrodzą tych wszystkich Polaków, którzy ryzykując życie przystąpili do Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" i wiernie wykonali swe obowiązki.

 

Sekretarz Rady Naczelnej                                                          Prezes Rady Naczelnej

Jagiełło                                                                                              Jur

[Deklaracja Ideowa Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Kaszubski/Pomorski obowiązywała w latach 1939-1956]

img3dod.gif